Privacy Policy – DE STEEK

De Steek respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een ​​beleid opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie met onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Bij voortgezet bezoek aan deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij wij op onze website een andere manier hebben voorzien om cookies te accepteren.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

Website (hierna: “Website”) De Steek.
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verwerkingsverantwoordelijke”): De Steek, gevestigd aan Van Der Hoopstraat 70HS, 1051 VK Amsterdam, KvK-nummer: 53969189.

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te laten werken en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:

de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van zijn functionaliteiten wordt veroorzaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.
De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn
voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
Verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die aan u of derden of uw apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u onthoudt zich van elke verdere (juridische) actie tegen Verwerkingsverantwoordelijke.
Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (mis)gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaruit voortvloeiende schade op u te (terug)vorderen.

Artikel 6 – Verzamelen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door De Steek.
Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’).
Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een ​​(commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot informatie

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevens draagbaarheid.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@desteekamsterdam.nl.
Elk verzoek moet vergezeld zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.
Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid.
Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de controller het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de verzamelaar. Wilt u deze niet (meer) ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: info@desteekamsterdam.nl.
Uw persoonlijke gegevens worden niet door onze partners gebruikt voor commerciële doeleinden.
Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die inbreuk maakt op de privacy van de betrokkene(n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 – Gegevensbewaring

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de door de wet bepaalde duur.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens waardoor u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt u om in te loggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door verder gebruik te maken van onze website accepteert u het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen.

– Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoefte van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

Concreet gebruiken we de volgende cookies op onze website:

Anonymised Google Analytics (analytical cookie)

Mailchimp, Woocommerce

When you visit our website, cookies from the controller and / or third parties may be installed on your equipment.
For more information about using, managing and deleting cookies for each electronic device, we invite you to consult the following link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq

Article 12 – Imagery and products offered

You cannot derive any rights from the imagery that accompanies any offered product on our website.

Article 13 – Applicable Law

These conditions are governed by Dutch law. The court in the district where the collector has its place of business has the sole jurisdiction if any dispute regarding these conditions may arise, save when a legal exception applies.

Article 14 – Contact

For questions, product information or information about the website itself, please contact: Natalie de Koning, natalie@desteekamsterdam.nl, +31 (0)20 737 0356.

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Geen producten in de winkelwagen. Geen producten in de winkelwagen.Language


BOOK NOW