Algemene Voorwaarden – DE STEEK

Definities
1. De Steek: De Steek, gevestigd te Amsterdam  onder KvK nr. 53969189.
2. Klant: degene met wie De Steek een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: De Steek en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De Steek.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die De Steek hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige
kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die De Steek hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
gemaakt, kan De Steek te allen tijde wijzigen.
3. De Steek heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal De Steek prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
5. De consument heeft het recht om de overeenkomst met De Steek op te zeggen indien hij niet akkoord
gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
De volgende punten hebben betrekking op dienst die De Steek levert op factuurbasis:
1. De Steek mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een groepsworkshop, priveles of andere
dienst op factuurbasis een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product en/of dienst te hebben
voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant
het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij
van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat De Steek de klant een aanmaning hoeft te
sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. De Steek behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling
dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
De volgende punten hebben betrekking op dienst die De Steek levert op factuurbasis:
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De Steek gerechtigd de wettelijke rente
van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor
handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte
van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Steek.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag De Steek zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van De Steek op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De Steek, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De Steek te betalen. 

Herroepingsrecht
De volgende punten hebben betrekking op geboekte diensten (zoals naailessen, workshops, cursussen) via onze
webshop:
1. Een consument kan een online aankoop tot en met 21 dagen voordat de dienst
(workshops/naailes/cursus) staat gepland zonder opgave van reden ontbinden
2. Indien de consument beroep doet op het herroepingsrecht na deze bedenktijd (dus 20 dagen of minder
voordat de dienst gepland staat), wordt het bedrag uitgekeerd in ‘store credit’ die enkel binnen De
Steek uitgegeven kan worden.
3. De bedenktijd zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
> zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
> zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
4. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@desteekamsterdam.nl.

Annuleringsvoorwaarden
De volgende punten hebben betrekking op het annuleren/verzetten van lessen tijdens een cursus:
1. Wanneer de klant, om welke reden dan ook, niet aanwezig kan zijn bij een van zijn/haar lessen, dient de klant die uiterlijk 24 uur voor aanvang door te geven via de mail (info@desteekamsterdam.nl) of telefoon (020-737 03 56).
2. Als de klant op tijd annuleert, is het nog mogelijk deze les kosteloos op een ander moment in te halen, mits de desbetreffende leraar op een ander moment les geeft en er plek is binnen de les.
3. Mits de klant te laat is met afmelden, is het niet mogelijk kosteloos deze les in te halen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan De Steek te verrekenen met een vordering op De Steek.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor De Steek enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst
1. De Steek voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. De Steek heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat De Steek tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat De Steek tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 
1. De overeenkomst tussen De Steek en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor
de duur die aangegeven wordt per dienst op de website.

Intellectueel eigendom 
1. De Steek behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,
merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers
met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij
partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van De Steek (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op
andere wijze gebruiken.

Geheimhouding 
1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van De Steek ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende De Steek waarvan de klant weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan
verwachten dat verspreiding ervan De Steek schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie
ook geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is
geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van
de klant
o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende
overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over
intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam
een onmiddellijk opeisbare boete.
> is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
> is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van De Steek waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart De Steek tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De
Steek geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door De Steek geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant De Steek daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen De Steek uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat De Steek in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat De Steek gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
7. Klachten worden opgelost/afgehandeld op de wijze, die De Steek daartoe toepasselijk ziet bij de situatie.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan De Steek.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De Steek ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als De Steek een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk
voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan De Steek verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid De Steek
1. De Steek is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien De Steek aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. De Steek is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien De Steek aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
6. De Steek is niet aansprakelijk voor het niet af krijgen van kledingstuk binnen de uren van een workshop of cursus.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van De Steek vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten
het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De Steek toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door De Steek niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De Steek in verzuim is.
3. De Steek heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien De Steek kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet
behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De
Steek in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan De Steek kan worden
toegerekend in een van de wil van De Steek onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van De Steek kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals pandemieën, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van
toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer-
en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor De Steek 1 of meer verplichtingen naar de klant
niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Steek er weer aan kan
voldoen.
4. De Steek is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, mits De Steek
geen alternatieve data biedt voor de dienst(en).

Wijziging van de overeenkomst 
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden
1. De Steek is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Steek zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van De Steek.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,
dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat De Steek bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen
had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Steek is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 16 november 2021.

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Geen producten in de winkelwagen. Geen producten in de winkelwagen.Language


BOOK NOW